LS2 V8 Custom Street Quad Motorcycle Take My Money!!

A very cool LS2 V8 Street Quad Motorcycle...Way cool for sure...Take My Money!!

#scottiedtv #custommotorcycle #quadmotorcycle #v8motorcycle #cruisinthecoast #takemymoney #custombike

ScottieDTV Watches